จุดเริ่มต้น   ระยะทาง กิโลเมตร บาท (5)
ปลายทาง

* * * หมายเหตุ นำข้อมูลมาจาก กรมทางหลวง ค่านำมันกิโลเมตรละ 5 บาท * * *